Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In onze school bestaat de MR uit drie teamleden en drie ouders.

Bevoegdheid van de MR

De MR is bevoegd om alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken en daarover aan het bestuur en/of de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Voor bepaalde besluiten van het bestuur/of de directie is instemming of advies van de MR nodig. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement en vergadert gemiddeld één keer per zes weken.

 

De taak van de MZR

 • Het behartigen van de belangen van de achterban: de kinderen, de ouders en het personeel.
 • Het meedenken over de organisatie, huisvesting en het beleid van de school en het te geven.

In de loop van elk schooljaar krijgt de MR te maken met verschillende onderwerpen. Sommige daarvan keren jaarlijks terug, andere zijn incidenteel en niet te voorspellen. De MR behandelt onderwerpen als:

 • het school- en jaarplan;
 • het school ondersteuningsprofiel (passend onderwijs);
 • de groepsindeling van de klassen;
 • de formatie;
 • de ontwikkelingen met betrekking tot de brede school;
 • het vakantie- en studiedagenrooster;
 • uitslagen van de Cito-scores;
 • de veiligheid in en rondom de school;
 • enquêtes onder ouders.

 

Uitwisseling van informatie met de ouders gebeurt op diverse manieren:

 • De MR schrijft in elke school nieuwsbrief wat er de afgelopen periode is besproken;
 • In haar jaarverslag legt de MR verantwoording af aan de ouders over het gevoerde beleid;
 • De MR heeft een eigen plek op de website van de school waar relevante informatie wordt gedeeld;
 • Bij grote beleids- en/of organisatie veranderingen zal de MR ouders om hun input vragen (bijvoorbeeld via een enquête);
 • Nauw contact met de OR;
 • Ouders en teamleden kunnen contact opnemen met de MR-leden door hen op school aan te spreken of via mr@korsbreijer.nl

Leden MR:

Joyce van Kooten 

Liesbeth Gerritsen 

Esther van Wegen

Gerdiene Lustig

Martin Veling        

Suzanne de Rooij 

ouder/voorzitter

ouder

ouder

schoolteam

schoolteam

schoolteam

 

Florente basisscholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten teamleden en ouders van de scholen die onder het bestuur van de Stichting Spirit vallen. Mohamed Markai, ouder van onze school, heeft zitting in de GMR.

Documenten van de MR

Jaarverslag MR 2015-2016

Reglement MR

 

Rooster van aftreden

Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van vier jaar. De zittingsduur start zodra een lid van de MR tot de MR is toegetreden. Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.

 

Naam

Indiensttreding/herkozen datum

 Aftreeddatum

Esther

Joyce

Martin

Gerdiene

Suzanne

Liesbeth

september 2018

februari 2017

februari 2017

september 2016

september 2015

januari 2019

september 2022

februari 2021

februari 2021

september 2020

september 2019

januari 2023