Ouderraad

Wij vinden de hulp van ouders van groot belang voor de school. Dat kan o.a. door zitting te nemen in de Ouderraad.

 

De flyer van de Ouderraad voor schooljaar 2020-2021, vindt u hier.

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders en twee tot drie teamleden, die de school en het team ondersteunen bij activiteiten en in een aantal gevallen de regie in handen nemen. De OR fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders en geeft, zo nodig, signalen van ouders door aan de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (MZR). Zo bevordert de OR de betrokkenheid van ouders op school en levert ze een bijdrage aan de positieve leefomgeving van de school en aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

 

De OR bestaat uit de volgende leden: Karin Waldram (voorzitter), Agnes Engels (secretaris), Angelina Boeve (penningmeester), Paulien Adriana (communicatie), Anne-Bartje Fontein (communicatie), Ilse van Stuivenberg, Ellis Hilgers, Annemieke Petrignani, Nora Markai, Jeff Shabalin, Rutger Bosman, Anne-Marie Hooijer (schoolteam) en Peter Sikma (schoolteam).

 

Activiteiten

De OR organiseert:

  • De Bonte Breijeravond (2019 Jubileumjaar)
  • De Avondvierdaagse
  • Het Zomerfeest
  • De catering bij de Koningsspelen

Daarnaast ondersteunt de OR het schoolteam bij de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paaslunch, de Musical van groep 8, het Nationaal schoolontbijt en nog vele andere schoolactiviteiten. De OR neemt ook initiatief in de aankleding en inrichting van de school en/of de schoolomgeving, zoals:

  • de aanschaf van gymtassen, luizentassen en school T-shirts voor alle leerlingen;
  • het bekostigen van de aanschaf van extra leer- en hulpmiddelen;
  • financiële bijdrage aan speelmateriaal voor het schoolplein.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten die op school door of met de OR worden georganiseerd zijn over het algemeen extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijs behoren. Ze worden dan ook niet door de overheid betaald. Maar ze maken de schooltijd van uw kind wel extra leuk. Vandaar dat wij alle ouders oproepen hieraan jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. De ouderbijdrage is vrijwillig en ligt op de Kors Breijerschool onder het landelijk gemiddelde. Voor het schooljaar 2018/2019 vragen we de volgende bijdrage:

  • Eerste kind € 36,- per jaar*
  • Tweede kind € 24,- per jaar*
  • Vanaf het derde kind € 13,- per jaar*

*N.B. Een hogere bijdrage is natuurlijk zeer welkom.

Voor de kinderen die gedurende het schooljaar instromen wordt een ouderbijdrage naar rato gevraagd. De ouders krijgen een brief van de penningmeester waarin e.e.a. nader wordt toegelicht. Ouders kunnen een eenmalige machtiging afgeven of de vrijwillige bijdrage zelf overmaken. Wij hopen dat u, net als in het afgelopen schooljaar, massaal uw ouderbijdrage voldoet zodat we met een goed gevulde kas voor de kinderen aan de slag kunnen!

 

De OR stelt elk jaar een begroting op. De penningmeester van de OR houdt de inkomsten en uitgaven van de OR bij. De controle op het beheer van de gelden wordt jaarlijks gedaan door een kascommissie. Deze commissie maakt geen onderdeel uit van de OR.

 

Ook meedoen met de OR?

Een ieder die belangstelling heeft voor dit werk kan dit aan ons kenbaar maken. U hoeft niet altijd lid te worden van de OR om een bijdrage te leveren. U kunt bv. ook als hulpouder meehelpen bij een specifieke activiteit. U kunt de OR bereiken door een e-mail te sturen naar  ouderraad@korsbreijer.nl