Agenda

9 april 2020
Paasviering
10 april 2020
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
12 t/m 13 april 2020
Pasen, alle leerlingen vrij
17 april 2020
Koningsspelen, nieuwsbrief 7
20 april t/m 5 mei 2020
Meivakantie
5 mei 2020
Bevrijdingsdag
6 mei 2020
Hoofdluiscontroleweek
8 mei 2020
Koffieochtend ouders
10 mei 2020
Moederdag
20 mei 2020
Studiedag 5, alle leerlingen vrij
21 mei 2020
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
22 mei 2020
Alle leerlingen vrij
26 mei 2020
Schoolreis gr A t/m D
28 mei 2020
Schoolreis gr 3 t/m 7
29 mei 2020
Nieuwsbrief 8
31 mei t/m 1 juni 2020
Pinksteren
2 juni 2020
Studiedag 6, alle leerlingen vrij
8 t/m 11 juni 2020
Avond-4-daagse
17 juni 2020
Koffieochtend ouders
19 juni 2020
Rapport gr A t/m 7