Agenda

20 mei 2022
Koffieochtend ouders
24 mei 2022
Schoolreisje groepen 3 t/m 7
26 mei 2022
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
27 mei 2022
Alle leerlingen vrij
1 t/m 3 juni 2022
Kamp groep 8
5 t/m 6 juni 2022
Pinksteren
7 juni 2022
Studiedag 6, alle leerlingen vrij
17 juni 2022
Nieuwsbrief 8
1 juli 2022
Rapporten groep A t/m 7, Zomerfeest
11 t/m 12 juli 2022
Afscheidsavond groep 8
13 juli 2022
Uitzwaaien groep 8
14 juli 2022
Laatste schooldag, Nieuwsbrief 9
15 juli 2022
Studiedag 7, alle leerlingen vrij
16 juli t/m 28 augustus 2022
Zomervakantie