Agenda

23 april 2021
Koningsspelen, Nieuwsbrief
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie
9 mei 2021
Moederdag
10 mei 2021
Hoofdluiscontroleweek
13 mei 2021
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
14 mei 2021
Alle leerlingen vrij
20 mei 2021
Schoolreis gr 3 t/m 7
21 mei 2021
Koffieochtend ouders
24 mei 2021
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
25 mei 2021
Studiedag 6, alle leerlingen vrij
26 t/m 28 mei 2021
Kamp gr 8
28 mei 2021
Nieuwsbrief
18 juni 2021
Rapport gr A t/m 7
20 juni 2021
Vaderdag
24 juni 2021
Facultatieve oudergesprekken
25 juni 2021
Zomerfeest
6 juli 2021
Afscheidsavond groep 8
7 juli 2021
Eindrapport groep 8, laatste dag en uitzwaairen groep 8
8 juli 2021
Laatste schooldag, nieuwsbrief
9 juli 2021
Studiedag 7, alle leerlingen vrij