Agenda

20 april t/m 5 mei 2024
Meivakantie
9 mei 2024
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
10 mei 2024
Alle leerlingen vrij
13 t/m 16 mei 2024
Avondvierdaagse
20 mei 2024
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
29 t/m 31 mei 2024
Kamp groep 8
4 juni 2024
Klassenkunst
5 juni 2024
Bonte Breijer Light
6 juni 2024
Bonte Breijeravond
7 juni 2024
Nieuwsbrief 8
24 juni 2024
Studiedag 7
28 juni 2024
Jubileumfeest
5 juli 2024
Rapport gr A t/m 7
16 juli 2024
Afscheidsavond groep 8
17 juli 2024
Eindrapport en uitzwaaien groep 8
18 juli 2024
Nieuwsbrief 9, Laatste schooldag
19 juli 2024
Studiedag 8
20 juli t/m 1 september 2024
Zomervakantie